شورای تشویق


شیوه نامه اجرایی نحوه تشویق دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
 براساس ثبت فعالیت های آموزشی پژوهشی و فرهنگی آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این شیوه نامه برای ضابطه بهد کردن و یکسان سازی نحوه ثبت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و یکسان سازی تشویق آنان با استفاده از این مدارک به اجرا گذاشته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1)

 هردانشگاه موظف می باشد که شورای مرکزی تشویق فعالیت های دانشجویی را در معاونت آموزشی دانشگاه و شوراهای تشویق دانشکده را درهر دانشکده تشکیل دهد.

                       

اعضای شورای مرکزی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • معاون آموزشی دانشگاه (مسئول شورا)

 • معاون پژوهشی دانشگاه

 • معاون دانشجویی _ فرهنگی دانشگاه

 • دونفر ازاساتید برجسته دانشگا ه به انتخاب رئیس دانشگاه

 • دو نفر از اساتید مورد وثوق دانشجویان به انتخاب شورا های صنفی دانشجویان

 • مسئول اداره آموزش دانشگاه (دبیر شورا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای شورای تشویق دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • رئیس دانشکده یا نماینده او (مسئول شورا)

 • معاون آموزشی دانشکده

 • معاون پژوهشی دانشکده

 • دونفر ازاساتید عضو شورای آموزشی، پژوهشی دانشکده به انتخاب رئیس دانشکده

 • کارشناس مسئول آموزش دانشکده ( دبیر شورا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 2)

 نحوه ثبت فعالیت های دانشجویی به صورت زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • شیوه نامه اجرایی ثبت این فعالیت ها توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.

 • فعالیت های دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی ثبت و بصورت سا لیانه ارزیابی خواهد شد. 

 • روسای دانشکده ها (یا نماینده وی در شورا ) موظفند حداکثر یکماه پس از هرسال تحصیلی فعالیت های آموزشی وپژوهشی دانشجویان را بررسی کرده و پس از طرح در شورای تشویق دانشکده، کارنامه دانشجویان واجد شرایط را به دبیر شورای تشویق دانشگاه تحویل دهند.

 • معاونین پژوهشی دانشگاه موظفند حداکثر یکماه پس از هر سال تحصیلی کارنامه فعالیت های پژوهشی دانشجویانی راکه مستقیما" زیر نظر حوزه های معاونت پژوهشی انجام شده است را به دبیرشورای تشویق دانشگاه تحویل دهند.

 • معاونین دانشجویی – فرهنگی دانشگاه موظفند حداکثر یکماه پس از هرسال تحصیلی کارنامه فعالیت های فرهنگی دانشجویانی را که مستقیما" زیر نظر حوزه های معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه انجام شده تکمیل و به دبیر شورای تشویق دانشگاه تحویل دهند  امتیاز فعالیتهای فرهنگی توسط معاونین دانشجویی – فرهنگی و یا شورای فرهنگی دانشگاه با رعایت سقف امتیازات، پیشنهاد خواهد شد.

 • دبیر شورای تشویق دانشگاه موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه کارنامه های فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان معرفی شده از دانشکده ها و معاونتهای پژوهشی و دانشجویی – فرهنگی را جمع آوری بررسی و جمع بندی نموده و جهت طرح در شورای تشویق دانشگاه   آماده نماید.

 • شورای تشویق دانشگاه موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از هرسال تحصیلی تشکیل جلسه داده و به کارنامه های ارسال شده رسیدگی نماید.

 • یک نسخه از کارنامه دانشجویان برگزیده باید در پرونده تحصیلی آنان قرار گیرد.


تبصره:
درمورد دانشجویان ورودی بهمن ماه سال تحصیلی از بهمن ماه محاسبه خواهد شد.

تعیین میزان امتیاز برای هر فعالیت به شورای تشویق دانشگاه واگذار شده است سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای هر فعالیت در جداول این شیوه نامه اجرایی آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 3 )

 شرح وظایف شورای تشویق دانشگاه به قرار زیر است:

                       
 
 • نظارت برنحوه تکمیل و ارسال کارنامه دانشجویان از دانشکده ها ومعاونت های پژوهشی و دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

 • تعیین میزان امتیاز هر فعالیت آموزشی، پژوهشی وفرهنگی باتوجه به سقف امتیازات درنظر گرفته شده

 • برگزاری مراسم تشویق در دانشگاه در شروع هر سال تحصیلی و یا درجشن فارغ التحصیلی دانشگاه

 • تعیین نوع تشویق براسا س موارد پیشنهادی این شیوه نامه اجرایی واقدام لازم برای انجام تشویق

 • معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه به معاونت آموزشی وامور دانشگاهی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تشویق

 
                       

ماده 4)

 سطح بندی تشویق دانشجویان به صورت ذیل خواهد بود:

 

 • تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده

 • تشویق کتبی توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا ریاست دانشگاه

 • اهداء لوح تقدیر درمراسم سالیانه

 • اهداء لوح تقدیر درمراسم سالیانه همراه با جوایز غیرنقدی

 • اهداء لوح تقدیر درمراسم سالیانه همراه با جوایز نقدی

 • معرفی دانشجوی نمونه به وزارت متبوع

 

ماده 5)

 دانشجویان  شایسته تشویق و نحوه تشویق آنان و درصد هرگروه عبارتند از:

 

 

 • سه درصد ازدانشجویانی که بالاترین نمرات تحصیلی را در بین هم ورودیهای خود در هرسال تحصیلی کسب کرده اند نفر اول هر سال تحصیلی تشویق کتبی توسط معاونت آموزشی دانشگاه، یا ریاست دانشگاه با درج در خبرنامه و نفرات بعدی تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد.

 • سه درصد از فارغ التحصیلان هر دانشکده که بالاترین میانگین نمرات را کسب کرده اند نفراول فارغ التحصیلان هردانشکده لوح تقدیر با جایزه نقدی یا غیرنقدی و نفرات بعد لوح تقدیر در مراسم سالیانه دریافت خواهند کرد.

تبصره: در دانشکده هایی که چند رشته تحصیلی تدریس می شود در اجرای مفاد بندهای 1و2 فوق نفر اول هر رشته لوح تقدیر با جایزه نقدی یا غیرنقدی و نفرات دوم و سوم لوح تقدیر دریافت می کنند.


نفرات اول امتحان جامع کشوری:

 • چنانچه رتبه درسطح کشور کسب نموده باشند تا رتبه سوم به وزارت متبوع معرفی وتا رتبه دهم شامل دریافت لوح تقدیر با جایزه نقدی خواهند بود .پنج درصد ا ز دانشجویانی که درسطح دانشگاه رتبه کسب نموده باشند نفراول لوح تقدیر با جایزه نقدی و نفرات بعدی تا دو درصد لوح تقدیر و نفرات بعد تشویق کتبی توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا ریاست دانشگاه خواهند شد.

 • 5% درصد دانشجویانی که بیشترین امتیاز فعالیت پژوهشی را در دانشگاه درهرسال تحصیلی کسب نموده اند. دو درصد اول با اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی یا غیرنقدی و3 درصد بقیه با اهداء لوح تقدیر تشویق خواهند شد. 

 • 4% درصد دانشجویانی که بیشترین امتیاز فعالیت فرهنگی را در دانشگاه و با تشخیص شورای فرهنگی دانشگاه در هرسال تحصیلی کسب نموده اند دو درصد اول با اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی یا غیرنقدی و بقیه با اهداء لوح تقدیر تشویق خواهند شد.

 • 3%ازدانشجویانی که بالاترین امتیاز ازفعالیت های آموزشی همراه با فعالیت پژوهشی یا فرهنگی را در هرسال تحصیلی کسب نموده باشند نفراول به وزارت متبوع معرفی وبقیه نفرات با اهدای لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی و غیرنقدی تشویق خواهند شد.

 •  دانشجویانی که به تایید شورای تشویق دانشگاه فعالیت برجسته ای از جمله اختراع، ارائه کار جدید، فعالیت پژوهشی یا فرهنگی برجسته داشته اند و یا در جشنواره های کشوری موفق به دریافت جایزه گردیده اند شامل تشویق در سطح معرفی به وزارت متبوع و یا اهداء لوح تقدیر همراه با جوایز نقدی و غیرنقدی و یا تشویق کتبی به امضاء ریاست دانشگاه خواهند بود.

 • دانشجویانی که بیش از 3 نمره افزایش میانگین نمرات درسی نسبت به سال تحصیلی قبل داشته اند تشویق کتبی توسط ریاست دانشکده خواهند شد.

 • دونفر از نمایندگان فعال صنفی دانشجویان توسط رئیس هر دانشکده تشویق خواهند شد وچنانچه این نمایندگان بهشاء خدمات شایسته ای در دانشگاه شوند، براساس معرفی ریاست دانشکده وتصمیم شورای تشویق دانشگاه، شامل تشویق درسطوح بالاتر نیز خواهند شد.

 • دانشجویانی که بتوانند دوره تحصیلی خود را به میزان 15% زودتر از زمان پیش بینی شده عادی مندرج در آئیننامه تحصیلی رشته خود تمام نمایند توسط رئیس دانشگاه تشویق خواهد شد (مثلا" به جای 8 نیمسال دوره خود رادر7 نیمسال تمام نمایند).

 • 5% درصد ازدانشجویانی که بیشترین امتیاز  پژوهشی و 4%درصد از دانشجویانی که بیشترین امتیاز فرهنگی را درطول دوران تحصیل کسب کرده اند، 2%درصد اول به وزارت متبوع معرفی یا لوح تقدیر با جوایز نقدی وغیر نقدی و بقیه لوح تقدیر با جوایز غیر نقدی دریافت خواهندکرد.

 • دراحتساب تعداد دانشجویان براساس درصد، کسر زیر 5/1 یک نفر محاسبه خواهد شد و بالاتر از 51/1 به عدد بالاتر گرد خواهد شد.

 • حداکثر تا 1/0 % از تعداد کل دانشجویان هردانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه به وزارت متبوع درهرسال تحصیلی معرفی خواهند شد.

 • تعیین امتیاز ونحوه تشویق فعالیت هایی که دراین شیوه نامه اجرایی به آن اشاره نشده است بعهده شورای تشویق دانشگاه خواهد بود.

 

ماده 6)

 به تشخیص شورای تشویق دانشگاه، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودستیاران تخصصی وفوق تخصصی نیز می تواند صورت گیرد در مورد دستیاران تخصصی امتحانات ارتقاء و گواهینامه و دانشنامه تخصصی می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. بدیهی است دستیاران تخصصی و فوق تخصصی که رتبه های کشوری بدست آورده باشند توسط وزارت متبوع و دستیارانی که رتبه های درون دانشگاهی کسب کرده باشند توسط دانشگاه تشویق خواهند شد.

  
ماده 7)

 ستاد تشویق وزارت متبوع در معاونت آموزشی و امور دانشگاهی و با مسئولیت مدیرکل دانشجویان داخل تشکیل و امور مرتبط با این شیوه نامه وهماهنگی واجرای مراسم تشویق دانشجویان معرفی شده به آن ستاد را برعهده خواهد داشت.

 
ماده 8)

بودجه لازم برای تشویق با اهداء جوایز نقدی یا غیرنقدی و نیز حق الزحمه کارشناسان همکار در جمع آوری وجمع بندی کارنامه ها توسط وزارت متبوع اختصاص خواهد یافت.

                        

ماده 9)

نرم افزار مناسب برای تشکیل بانک اطلاعاتی ثبت فعالیت های دانشجویان توسط وزارت متبوع تهیه و در اختیار دانشگاهها قرار خواهند گرفت.

                       

ماده 10)

شیوه نامه اجرایی ثبت فعالیت های دانشجویان و نحوه تشویق آنان باید به نحو مقتضی به اطلاع عموم دانشجویان رسانده شود وبهتراست در هنگام ثبت نام سالیانه یک نسخه از آن در اختیار دانشجویان قرار گیرد.


تاریخ به روز رسانی:
1395/11/10
تعداد بازدید:
3800
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal