1393/06/30
آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي
آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي

فصل اول : نام نويسي

 

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد .

تبصره 1: در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود .

 

فصل دوم : نظام آموزشي

 ماده 8) برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي شامل مراحلي به شرح زير است :

مرحله اول : دروس عمومي و علوم پايه و تعدادي از دروس اختصاصي

مرحله دوم : دروس اختصاصي دندانپزشكي

ماده 9) هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است . هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر6 هفته آموزشي است .

ماده 12) در پايان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در اين امتحان شرط ورود به دوره بعدي است .

تبصره 1: شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه ، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پايه ، درسهاي عمومي و واحدهاي جنين و بافت شناسي دهان و دندان و فك و آناتومي دندان) و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است . با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك درس عمومي باقيمانده داشته باشد ، مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي ، درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند . بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد .

تبصره 2: چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد . در صورتي كه بعد از اعلام نمره دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي ، ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد ، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم ، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي راحتي به صورت مشروط نخواهد داشت .

ماده 13) شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي دندانپزشكي محروم مي شود .

تبصره 1: غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي شود .

 

فصل سوم : واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

 ماده 15) دانشجو در هر نيمسال تحصيلي در كليه مراحل آموزشي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي انتخاب نمايد .

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي در هر يك از مراحل آموزشي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است

تبصره 2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .

تبصره 3: در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل آموزشي را داشته باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشگاه مي تواند تمامي آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند .

تبصره 4: در دوره تابستاني ، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6 واحد درسي نمي باشد .

ماده 17) حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي دندانپزشكي 9 سال است كه 5/3 سال اول به طي مرحله اول و 5/5 سال باقيمانده به طي مرحله دوم اختصاص دارد.

تبصره 1: چنانچه دانشجويي نتواند در مدت 5/3 سال اول ، از امتحان جامع علوم پايه نمره قبولي كسب كند از ادامه تحصيل در رشته دندانپزشكي محروم ميشود.

تبصره 2: دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 5/5 سال از شروع مرحله دوم ، اين مرحله را به پايان برساند با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 12 ماه ديگر قابل تمديد است مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد .

 

فصل چهارم : حضور و غياب

 ماده 18) حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درسي الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات ، غيبت محسوب ميشود .

ماده 19) ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از  ، عملي و آزمايشگاهي از  مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند ، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس ميباشد .

تبصره : غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 19 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدرك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه ) بر عهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود .

ماده 20) در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 19 بوده و موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي گردد. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد در هر نيمسال الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزء سنوات تحصيلي محسوب مي گردد.

ماده 21) غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد و دانشجو موظف به اخذ و تكرار كامل آن درس ميباشد .

 

فصل پنجم : حذف و اضافه

ماده 22) دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي از كليه مراحل دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس ديگر اخذ نمايد و يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد ، مشروط بر اين كه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نكند .  

تبصره 1: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه مجاز نيست و در صورت پيش آمد  جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد .

تبصره 2: حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست .

ماده 23) در صورت اضطرار ، دانشجو در هر يك از مراحل آموزش دندانپزشكي مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي ، فقط يكي از دروس نظري خود را به پيشنهاد گروه آموزشي مربوط و تاييد معاون آموزشي حذف كند ، مشرط بر اينكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 19 نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود .

ماده 24) حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال ، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد . در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد . محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .

تبصره : حذف كليه درس هاي اخذ شده در تابستان حداكثر تا قبل از شروع امتحانات با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .

 

فصل ششم : ارزشيابي پيشرفت تحصيل دانشجو

 ماده 25) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات در بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد يا اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .

تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است .

ماده 28) حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحله اول 10 و در درسهاي مرحله دوم آموزش دندانپزشكي 12 ميباشد .

ماده 29) استاد هر درس موظف است گزارش نمره نهايي دانشجو در آن درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از امتحان به آموزش دانشكده تسليم نمايند .

تبصره : پس از اعلام نمره ، دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج ، اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد .

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است .

ماده 32) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال از مرحله اول آموزش دندانپزشكي نباشد از 12 و در مرحله دوم از 14 كمتر باشد در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره 1: دانشكده موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار به وي و اوليااش كتباً اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند . با اين وصف قصور در اعلام اخطار به وي مانع از اجراي مقررات نخواهد بود .

ماده 33) دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در آخرين نيمسال هر يك از مراحل آموزش ، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد .

ماده 34) دانشجويي كه در مراحل آموزش براي سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصيل محروم ميشود .

ماده 35) ميانگين نمرات دانشجو نبايد در پايان مرحله اول از 12 و در پايان مرحله دوم از 14 كمتر باشد . دانشجويي كه داراي ميانگين كمتر از حد تعيين شده باشد مي تواند درسها يا بخشهايي ( بجز دروس عمومي ) كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده است ، تكرار كند . در غير اين صورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت .

تبصره 2: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند ، يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد ، مي تواند به مقاطع پايين تر تغيير رشته دهد .

تبصره 3: شرط اخذ واحدهاي درمان جامع و جامعه نگري عملي ، رعايت ضوابط پيش نيازي دروس برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي و همچنين كسب ميانگين كل (بدون احتساب نمرات درسهاي مرحله اول ) حداقل 14 ميباشد .

 

فصل هفتم : مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 37) دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشكي حداكثر دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد .

ماده 38) تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش تسليم گردد.

ماده 40) دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند .

ماده 41) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست خود را شخصاً به اداره آموزش تسليم نمايد .

 

فصل هشتم : انتقال

 ماده 42) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است .

ماده 43) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است .

1-43- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد .

2-43- متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

3-43- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد .

4-43- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي ، حداقل 12 باشد .

5-43- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهيمه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .

ماده 45) انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است .

ماده 46) انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است .

ماده 49) دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست خود را كتباً با ذكر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش مبدا تسليم نمايد .

ماده 51) در صورت انتقال ، كليه واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است .

فصل نهم : دانشجوي ميهمان

 فصل 59) در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان محل تحصيل خود را به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد .

تبصره 1: ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه از دانشگاه هاي حضوري به غير حضوري و دولتي به غير دولتي و به عكس ممنوع است .

تبصره 2: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

تبصره 3: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد ، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود بلامانع است .

ماده 60) تعداد واحدهايي كه دانشجوي ميهمان چه به صورت تمام وقت و چه بصورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است ، نبايد از 25 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند .

  

فصل دهم : تغيير رشته

 ماده 62) دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي تواند در صورت داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط ، به رشته ديگري تغيير رشته دهد .

1-62- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .

2-62- حداقل يك ششم و حداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد .

3-62- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .

4-62- باتوجه به مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد .

ماده 63) تغيير رشته بايد در مقاطع هم سطح تحصيلي صورت گيرد در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پائين تر امكان پذير است .

ماده 66) در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و تغيير رشته باشد ، تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است .

تبصره 1: تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و بر عكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال ، بلامانع است .

تبصره 2: در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند ، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود .

ماده 68) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به انضمام مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند .

 

فصل يازدهم: پايان نامه

 

ماده 73) پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد .

ماده 74) دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپزشكي مي بايست پس از گذراندن 120 واحد درسي تا يكسال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند .

تبصره : به دانشجوياني كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند ، تا زمان ثبت موضوع پايان نامه ، واحد درسي جديد ارائه نخواهد شد .

ماده75) استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

تبصره 1: رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است . در موارد استثنايي با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان از اعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود .

ماده 76) در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود .

ماده 77) انتخاب موضوع پايان نامه بايد با هدايت استاد راهنما باشد .

ماده 78) موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد .

ماده 79) هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب كند .

تبصره : انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر 3 نفر ) پس از تاييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز است .

الف: حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد .

ب: تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند .

ماده 80) جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود :

الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده

ج: تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده .

ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه

تبصره : فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد .

ماده 81) هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد .

الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي      

ب: مقدمه آيين نامه آموزشي          
 
 ج: بررسي متون             

د: روش كار      

ز: نتايج                        

ه: مراجع

ماده 84) ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد . و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل متمايز مي شود :

* عالي               پايان نامه هاي با نمره 19 تا 20   

* بسيار خوب      پايان نامه هاي با نمره 17 تا 99/18

*خوب               پايان نامه هاي با نمره  14 تا 99/16         

* غير قابل قبول  پايان نامه هاي با نمره  كمتر از 14

ماده 85) كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد علي رغم گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه ، اخراج خواهد شد .

ماده 86) تعداد واحدها و نمره پايان نامه دانشجويان در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت شده و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است .

ماده 87) زمان فارغ التحصيلي دانشجو ، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود از جمله پايان نامه را گذرانده باشد .

امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal