اساتید محترم دانشکده پزشکی

 

 لیست اسامی اساتید محترم به ترتیب حروف الفبا می باشد.
 

نام خانوادگی

نام

لینک استاد

ابراهيم زاده

آزاده

http://vc.bums.ac.ir/t356

احمدي

زهرا

http://vc.bums.ac.ir/t1481

ازدكي

ناهيد

http://vc.bums.ac.ir/t896

اسماعيلي

علي اكبر

http://vc.bums.ac.ir/t586

اصغري

مسعود

http://vc.bums.ac.ir/t1057

افشارقوچاني

محمد

http://vc.bums.ac.ir/t201

اقبالي

بتول

http://vc.bums.ac.ir/t891

انصاري

بهناز

http://vc.bums.ac.ir/t1563

آذرخشي

مونا

http://vc.bums.ac.ir/t1624

آذركار

زهره

http://vc.bums.ac.ir/t363

آذركار

قدسيه

http://vc.bums.ac.ir/t785

آرين

آناهيتا

 

آموزشي

احمد

http://vc.bums.ac.ir/t589

آوان

راضيه

http://vc.bums.ac.ir/t1577

بابائيان

سعيده

http://vc.bums.ac.ir/t1186

باقري

وحيد

http://vc.bums.ac.ir/t1529

بهرامي

افسانه

http://vc.bums.ac.ir/t1467

بیجاری

بیتا

http://vc.bums.ac.ir/t666

بيدختي

حسين

http://vc.bums.ac.ir/t496

پرتوي

ندا

http://vc.bums.ac.ir/t1102

تابعي

محمد علي

http://vc.bums.ac.ir/t303

توكلي

تهمينه

http://vc.bums.ac.ir/t725

توكلي كارشك

امير

http://vc.bums.ac.ir/t1514

جهاني

نجمه

http://vc.bums.ac.ir/t1574

چمني

الهام

http://vc.bums.ac.ir/t1049

چهكندي

طيبه

http://vc.bums.ac.ir/t306

چهكندي

محبوبه

http://vc.bums.ac.ir/t1236

حسن زاده طاهري

محمدمهدي

http://vc.bums.ac.ir/t292

حسيني

محيا

http://vc.bums.ac.ir/t1626

حقيقي

غلامرضا

http://vc.bums.ac.ir/t1579

حكيم زاده

فرهاد

http://vc.bums.ac.ir/1486

حنفي بجد

محمديحيي

http://vc.bums.ac.ir/t1111

حنفي بجد

نازنين

http://vc.bums.ac.ir/t1225

حيدري

شيما

http://vc.bums.ac.ir/t1369

خاتميان اسكوئي

رزيتا

http://vc.bums.ac.ir/t735

خالصي

عليرضا

http://vc.bums.ac.ir/t1050

خداشناس رودسري

محمد

http://vc.bums.ac.ir/t549

خراشاديزاده

محسن

http://vc.bums.ac.ir/t515

خزاعي

زهره

http://vc.bums.ac.ir/t321

داوري

محمدحسين

http://vc.bums.ac.ir/t214

دستجردي

كاظم

http://vc.bums.ac.ir/t986

دهقانی

حسین

http://vc.bums.ac.ir/t542

رجبي مقدم

مهديه

http://vc.bums.ac.ir/t1582

رحيمي

مريم السادات

http://vc.bums.ac.ir/t1695

رضايي

مريم

http://vc.bums.ac.ir/t730

رضائي

اعظم

http://vc.bums.ac.ir/t1448

رضائي فريماني

اعظم

http://vc.bums.ac.ir/t1664

رضواني خراشاديزاده

محمدرضا