معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
توليد محتواي الكترونيكي توسط مركز آموزش مجازي
مركز يادگيري الكترونيكي دانشگاه در نظر دارد ببراي هر كدام از دانشكده ها، براساس سهميه اعلامي اقدام به توليد محتواي آموزشي الكترونيكي نمايد.


در راستاي تحقق اهداف بسته توسعه آموزش مجازي طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي، مركز يادگيري الكترونيكي دانشگاه در نظر دارد براي نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 براي هر كدام از دانشكده ها، براساس سهميه اعلامي ذيل اقدام به توليد محتواي آموزشي الكترونيكي نمايد.

دانشكده هاي محترم پس از تصويب عنوان طرح درس هاي پيشنهادي خود در شوراي آموزشي دانشكده، نسبت به تكميل و ارسال جدول پيوست به همراه تصوير مصوبه گذرانده شده به اين معاونت اقدام نمايند.

شايان ذكر است كه توليد محتواها به ترتيب دريافت درخواست ها خواهد بود.

با احترام

 

رديف

سهميه (طرح درس)

عنوان دانشكده

1

7

علوم پايه دانشكده پزشكي

2

6

علوم باليني دانشكده پزشكي

3

2

دانشكده داروسازي

4

4

دانشكده دندانپزشكي

5

4

دانشكده پرستاري و مامايي

6

3

دانشكده بهداشت

7

2

دانشكده پيراپزشكي

8

2

دانشكده قائن

9

2

دانشكده فردوس

10

1

دانشكده طبس

 

منبع:
معاونت آموزشي
تعداد بازدید:
888
تاریخ:
1398/07/01
Powered by DorsaPortal