معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
1401/04/13
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی
 

فصل اول : نام نویسی

 

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد .

تبصره 1: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .

 

فصل دوم : نظام آموزشی

 ماده 8) برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است :

مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه و تعدادی از دروس اختصاصی

مرحله دوم : دروس اختصاصی دندانپزشکی

ماده 9) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر6 هفته آموزشی است .

ماده 12) در پایان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی است .

تبصره 1: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول (درسهای علوم پایه ، درسهای عمومی و واحدهای جنین و بافت شناسی دهان و دندان و فک و آناتومی دندان) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است . با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد ، می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی ، درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند . بدیهی است نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد .

تبصره 2: چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه اعلام نشده باشد ، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید . در صورتی که بعد از اعلام نمره دانشجو در آن درس مردود شده باشد یا علی رغم قبولی ، میانگین کل مرحله اول وی به 12 نرسیده باشد ، نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزو تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم ، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی راحتی به صورت مشروط نخواهد داشت .

ماده 13) شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم می شود .

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود .

 

فصل سوم : واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 ماده 15) دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در کلیه مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی انتخاب نماید .

تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل آموزشی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است

تبصره 2: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

تبصره 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل آموزشی را داشته باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشگاه می تواند تمامی آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند .

تبصره 4: در دوره تابستانی ، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی باشد .

ماده 17) حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی 9 سال است که 5/3 سال اول به طی مرحله اول و 5/5 سال باقیمانده به طی مرحله دوم اختصاص دارد.

تبصره 1: چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 5/3 سال اول ، از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم میشود.

تبصره 2: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 5/5 سال از شروع مرحله دوم ، این مرحله را به پایان برساند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد .

 

فصل چهارم : حضور و غیاب

 ماده 18) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درسی الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات ، غیبت محسوب میشود .

ماده 19) ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از  ، عملی و آزمایشگاهی از  مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند ، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس میباشد .

تبصره : غیبت تا سقف مشخص شده در ماده 19 در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدرک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه ) بر عهده استاد و با تایید دانشکده خواهد بود .

ماده 20) در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 19 بوده و موجه تشخیص داده شود آن درس حذف می گردد. در این حال رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی محسوب می گردد.

ماده 21) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد و دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس میباشد .

 

فصل پنجم : حذف و اضافه

ماده 22) دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل دوره دکترای عمومی دندانپزشکی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر این که تعداد واحدهای اخذ شده وی از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نکند .  

تبصره 1: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه مجاز نیست و در صورت پیش آمد  جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد .

تبصره 2: حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .

ماده 23) در صورت اضطرار ، دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی ، فقط یکی از دروس نظری خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و تایید معاون آموزشی حذف کند ، مشرط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 19 نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود .

ماده 24) حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد . محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره : حذف کلیه درس های اخذ شده در تابستان حداکثر تا قبل از شروع امتحانات با تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است .

 

فصل ششم : ارزشیابی پیشرفت تحصیل دانشجو

 ماده 25) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات در بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد یا اساتید هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .

تبصره : برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است .

ماده 28) حداقل نمره قبولی در درسهای مرحله اول 10 و در درسهای مرحله دوم آموزش دندانپزشکی 12 میباشد .

ماده 29) استاد هر درس موظف است گزارش نمره نهایی دانشجو در آن درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از امتحان به آموزش دانشکده تسلیم نمایند .

تبصره : پس از اعلام نمره ، دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج ، اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد .

تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .

ماده 32) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال از مرحله اول آموزش دندانپزشکی نباشد از 12 و در مرحله دوم از 14 کمتر باشد در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره 1: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن نام نویسی دانشجو را هر بار به وی و اولیااش کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند . با این وصف قصور در اعلام اخطار به وی مانع از اجرای مقررات نخواهد بود .

ماده 33) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در آخرین نیمسال هر یک از مراحل آموزش ، حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

ماده 34) دانشجویی که در مراحل آموزش برای سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصیل محروم میشود .

ماده 35) میانگین نمرات دانشجو نباید در پایان مرحله اول از 12 و در پایان مرحله دوم از 14 کمتر باشد . دانشجویی که دارای میانگین کمتر از حد تعیین شده باشد می تواند درسها یا بخشهایی ( بجز دروس عمومی ) که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 14 آورده است ، تکرار کند . در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی و یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت .

تبصره 2: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند ، یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید ، می تواند به مقاطع پایین تر تغییر رشته دهد .

تبصره 3: شرط اخذ واحدهای درمان جامع و جامعه نگری عملی ، رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل (بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول ) حداقل 14 میباشد .

 

فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 37) دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل آموزش دندانپزشکی حداکثر دو نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید .

ماده 38) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش تسلیم گردد.

ماده 40) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند .

ماده 41) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست خود را شخصاً به اداره آموزش تسلیم نماید .

 

فصل هشتم : انتقال

 ماده 42) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 43) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است .

1-43- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2-43- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

3-43- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .

4-43- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی ، حداقل 12 باشد .

5-43- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهیمه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .

ماده 45) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است .

ماده 46) انتقال از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است .

ماده 49) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش مبدا تسلیم نماید .

ماده 51) در صورت انتقال ، کلیه واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است .

فصل نهم : دانشجوی میهمان

 فصل 59) در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با توافق دانشگاههای مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد .

تبصره 1: میهمانی از دوره های روزانه به شبانه از دانشگاه های حضوری به غیر حضوری و دولتی به غیر دولتی و به عکس ممنوع است .

تبصره 2: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

تبصره 3: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود بلامانع است .

ماده 60) تعداد واحدهایی که دانشجوی میهمان چه به صورت تمام وقت و چه بصورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است ، نباید از 25 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .

  

فصل دهم : تغییر رشته

 ماده 62) دانشجو در طول دوران تحصیل خود می تواند در صورت داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط ، به رشته دیگری تغییر رشته دهد .

1-62- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد .

2-62- حداقل یک ششم و حداکثر یک سوم کل واحدهای دوره را گذرانده باشد .

3-62- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در سهمیه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .

4-62- باتوجه به مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .

ماده 63) تغییر رشته باید در مقاطع هم سطح تحصیلی صورت گیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پائین تر امکان پذیر است .

ماده 66) در صورتی که دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و تغییر رشته باشد ، تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است .

تبصره 1: تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بر عکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال ، بلامانع است .

تبصره 2: در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند ، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود .

ماده 68) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را به انضمام مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم کند .

 

فصل یازدهم: پایان نامه

 

ماده 73) پایان نامه بخشی از دوره دکتری عمومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد .

ماده 74) دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی می بایست پس از گذراندن 120 واحد درسی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند .

تبصره : به دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند ، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه ، واحد درسی جدید ارائه نخواهد شد .

ماده75) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد.

تبصره 1: رتبه استاد راهنما حداقل استادیاری است . در موارد استثنایی با تایید شورای پژوهشی دانشکده می توان از اعضای هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود .

ماده 76) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

ماده 77) انتخاب موضوع پایان نامه باید با هدایت استاد راهنما باشد .

ماده 78) موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یکسان در 5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد .

ماده 79) هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب کند .

تبصره : انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان (حداکثر 3 نفر ) پس از تایید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز است .

الف: حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد .

ب: تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند .

ماده 80) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود :

الف: انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

ب: بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده

ج: تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده .

ه: ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

تبصره : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد .

ماده 81) هر پایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد .

الف: چکیده به زبان فارسی و انگلیسی      

ب: مقدمه آیین نامه آموزشی          
 
 ج: بررسی متون             

د: روش کار      

ز: نتایج                        

ه: مراجع

ماده 84) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد . و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شود :

* عالی               پایان نامه های با نمره 19 تا 20   

* بسیار خوب      پایان نامه های با نمره 17 تا 99/18

*خوب               پایان نامه های با نمره  14 تا 99/16         

* غیر قابل قبول  پایان نامه های با نمره  کمتر از 14

ماده 85) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید علی رغم گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه ، اخراج خواهد شد .

ماده 86) تعداد واحدها و نمره پایان نامه دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت شده و دانشجو از رعایت حداکثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است .

ماده 87) زمان فارغ التحصیلی دانشجو ، زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود از جمله پایان نامه را گذرانده باشد .

Powered by DorsaPortal