دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

تاریخچه

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با صدور ابلاغ اعضا در سال 93 تشکیل گردید. سرکارخانم ها دکتر طوبی کاظمی و دکتر کوکب نمکین و آقایان دکتر غلامحسین یعقوبی، دکتر مسعود ضیایی، دکتر محمد افشار، دکتر اصغر زربان، دکتر محمدرضا میری، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر علیرضا احسانبخش، دکتر رضا قادری، دکتر فرشید عابدی و دکتر کاظم قائمی اعضای آن بودند.

اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ در تاریخ 93/12/24 تشکیل شد. پرونده ارتقای سرکار خانم دکتر طیبه چهکندی برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری در این جلسه بررسی و تایید گردید.

دبیری هیات ممیزه دانشگاه را از آن زمان تاکنون؛ جناب آقای دکتر فرشید عابدی معاون آموزشی دانشگاه؛ بر عهده دارند.

اعضای هیات ممیزه

شرح وظایف

دکتر سید محمد موسوی میرزایی: استادیار- متخصص نورولوژی-رئیس هیات

 
دکتر محمد حسن نمایی: استاد وph.D میکروبیولوژی
 
دکتر احمد آموزشی :استاد -فوق تخصص جراحی قلب و عروق
 
دکتر محمد دهقانی فیروز آبادی: دانشیار و متخصص نورولوژی 
 
دکتر فرشید عابدی: استاد و متخصص بیماری های عفونی- دبیر هیات
 
دکترطوبی کاظمی: استاد و متخصص قلب وعروق
 
دکترمسعودضیائی: استاد و متخصص بیماری های عفونی
 
دکتراصغر زربان: استاد و ph.D بیوشیمی
 
دکتر غلامحسین یعقوبی:استاد -متخصص چشم پزشکی
 
دکتر غلامحسین محمودی راد: استاد- دکتری پرستاری
 
دکتر غلامرضا مرتضوی مقدم: دانشیار -فوق تخصص ریه 
 
دکتر علیرضا احسان بخش: دانشیار و متخصص رادیولوژی
 
دکتر محمد نجفی سمنانی :دانشیار- متخصص جراحی کلیه 
 
دکتر نرجس اکبری : دانشیار - متخصص بیماریهای دهان و دندان
 
دکترمحمد رضا عابدینی: استاد -متخصص فارماکولوژی 
 
دکترمحمدرضا میری: استاد وph.D آموزش بهداشت

دکتر کوکب نمکین: استاد و متخصص اطفال

 

-انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضای کمیته های تخصصی

- بررسی پرونده‌های اعضای هیئت علمی به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی

 - تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 - احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی

 - احتساب سنوات آموزشی اعضاء هیئت علمی

 - تصمیم گیری درباره ادامه خدمت اعضای هیات علمی در آستانه بازنشستگی

 - ابلاغ آیین نامه ها، بخش نامه ای جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با ارتقاء اعضاء هیئت علمی

 - نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیات ممیزه دانشگاه‌

 - بررسی و استعلام، به منظور به‌روز کردن آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه

 - تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی

 - رسیدگی به امور ارجاعی مرتبط با اختیارات از سوی مراجع ذیصلاح


مسئول دبیرخانه هیات ممیزه

دکتر صادق شکری

ایمیل:shokris1@bums.ac.ir   

تلفن تماس: 32395690 -056        

کارشناس ممیزه

سعیده طیبی

ایمیل:faculty@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32395647 -056        

 
 

مصوبات هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرتبط با نحوه اجرای آیین نامه ارتقاء از ابتدا

جلسه

1

امتیاز ماده 4 اجرایی بند شرکت در کارگاهها به ازای هر 40 ساعت شرکت یک امتیاز(هرساعت 0.025 امتیاز ) و تدریس در کارگاه ها بازای هر 10 ساعت تدریس 1 امتیاز (هر ساعت0.1 امتیاز) محاسبه گردد.

13

8/9/94

2

امتیاز پایان نامه های مربوط به دانشگاه آزاد بصورت زیر محاسبه گردد:

اگر حداقل یک مقاله از پایان نامه مورد نظر در مجلات علمی و پژوهشی استخراج گردد 100% امتیاز.

اگر از پایان نامه مورد نظر حداقل یک مقاله در حد کنگره استخراج گردد 50% امتیاز.

اگر از پایان نامه مورد نظر مقاله ای استخراج نگردد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد.

15

27/10/94

3

- مقرر گردید ملاک عمل جهت محاسبه امتیاز مقالات دارای ایمپکت بصورت اضافه کردن نصف ایمپکت به 7 امتیاز مقالات isi و محاسبه امتیاز فرد مورد نظر منظور گردد. به عنوان مثال مقاله دارای ایمپکت 0.8امتیاز آن از 7.4 و مقاله ای دارای ایمپکت 1.5 امتیاز آن از 7.75 محاسبه می گردد.

- در بند 1 فعالیت های علمی اجرایی حداکثر امتیاز جهت اساتید راهنمای دانشجویان 1 امتیاز به ازای هر سال کامل منظور گردد. در صورتی که رئیس دانشکده، کار ویژه ای را از عضو هیات علمی گزارش دهند؛ این امتیاز تا سقف 2 قابلیت افزایش دارد.

24

16/8/95

4

1. در بند 5 ماده 3 پژوهشی (خلاصه مقالات علمی در مجموعه مقالات همایش های علمی معتبر) امتیاز گواهی در کنگره خارجی به ازای هر سخنرانی 1 و پوستر 0.5 و در کنگره داخلی به ازای هر سخنرانی 0.5 و پوستر 0.25 امتیاز محاسبه و منظور گردد. همچنین حداکثر ارائه 2 گواهی در هر کنگره مورد قبول و محاسبه می گردد.

2. امتیاز مسئولین EDO دانشکده ها در ماده 4 اجرایی معادل امتیاز مدیر گروه به ازای هر سال کامل 4 امتیاز .

3. در بند 1(مسئولیت های اجرایی) ماده 4، امتیاز اساتید راهنمای دانشجویان به ازای هر سال کامل 2 امتیاز منظور گرددکه 0.5 امتیاز با ارائه مستندات برگزاری جلسه با دانشجویان و 1.5 امتیاز با ارائه گزارش اقدامات موثر در مورد دانشجویان تایید معاون آموزشی دانشکده مربوط منظور می گردد.

26

21/9/95

5

در محاسبه امتیاز بند 1 ماده 2 آموزشی (نظم و انضباط و شئونات آموزشی) جهت کلیه اعضای هیات علمی گزارش واحدها ی ترم تابستانی با رعایت حداقل 4 واحد آموزشی و تایید رئیس دانشکده مربوطه 0.2 امتیاز محاسبه و منظور گردد.

28

26/10/95

6

1. علاوه بر طراحی کارگاه، تدریس و مشارکت در کارگاه های آموزشی به بند3 ماده 4 اضافه شود و حداکثر امتیاز این بند از 6 به 10 افزایش یابد.

2. شرکت در کارگاه به عنوان فراگیرنده، هرساعت 0.05 امتیاز و حداکثر 6 امتیاز در یک دوره ارتقاء

3. تدریس در کارگاه هرساعت 0.1 امتیاز و حداکثر 2 امتیاز در یک دوره ارتقاء

4. طراحی هر کارگاه 0.5 امتیاز و حداکثر 2 امتیاز در یک دوره ارتقاء (طراحی کارگاهها ی آموزشی با تایید مدیریتEDC و کارگاههای پژوهشی با تایید معاونت تحقیقات)

5. هرگونه همکاری اساتید با EDC که منطبق با سایر بخش های مندرج مندرج در آیین نامه نباشد (مثلا همکاری در برپایی جشنواره شهید مطهری، شرکت در کمیته های EDC، همکاری در بسته های طرح تحول و...) که امتیازی در سایر بندهای آیین نامه به آن تعلق نگیرد در گزینه الف موضوع 5 بند 6 ماده 2(دانش پژوهی ) به ازای هر 10 ساعت 1 امتیاز و تا سقف 5 امتیاز به آن تعلق گیرد.

6. به طراحی طرح درس و طرح دوره در گزینه الف موضوع 3 بند 6 ماده 2(دانش پژوهی)امتیاز تعلق گیرد. - هر طرح درس 0.1 امتیاز و تا سقف 1 امتیاز در یک دوره ارتقاء - هر طرح دوره 1 امتیاز و تا سقف 2 امتیاز در یک دوره ارتقاء7. مقرر گردید پرونده های اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء قبل از ارزیابی در کمیته منتخب دانشکده، توسط مدیر گروه مربوطه تاییدگردد.

34

26/4/96

7

نحوه امتیاز دهی به موضوعات بند 5 ماده 4 به شرح ذیل اعلام گردد:

- ریاست قطب های علمی کشور_ 3 امتیاز به ازای هر سال .

- مدیر مسئولی و سر دبیری از 2 تا 3 امتیاز بر اساس میزان فعالیت به ازای هر سال

- عضویت در هیات تحریریه نشریه های علمی معتبر- تا سقف دو امتیاز براساس فعالیت به ازای هر سال

38

26/9/96

8

نحوه محاسبه امتیاز بند 4ماده2 آیین نامه ارتقاء به شرح ذیل اعلام گردد:

- گروههایی که دانشجوی بالینی (هردو گروه کارآموز و کارورز پزشکی) و گروههایی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و Ph.D )دارند طبق بند 4 ماده 2 آیین نامه عمل شود.

- گروههای علوم پایه در کلیه دانشکده ها با حداقل 4 امتیاز از پایان نامه (بند4 ماده 2) به علاوه ارائه یک کتاب تالیفی یا یک طرح پژوهشی مصوب در رشته تخصصی مربوطه که در چارچوب اسناد بالادستی انجام شده باشد، می توانند در فرآیند ارتقاء شرکت نمایند.

- برای اعضای هیات علمی گروه معارف و سایر رشته ها ی گروه عمومی مطابق بخشنامه 5610/95/دش مورخ 14/10/95 دبیر محترم شورای اسلامی شدن دانشگاه ها عمل شود.

41

6/12/96

9

برای کاهش فاصله بین امتیازات کسب شده با امتیازت مورد قبول در مواردی که بطور سنواتی افزایش می یابند مانند نظم و انضباط و شئونات آموزشی، کمیت تدریس و حضور فعال و تمام وقت در موسسه، حداکثر امتیاز ثبت شده در ستون میزان امتیازات کسب شده به میزان 20% سقف امتیاز ماده مربوطه باشد بدین معنی که اگر سقف امتیاز ماده کمیت تدریس 50 باشد در ستون امتیازات کسب شده حداکثر تا 60 امتیاز قابلیت ثبت دارد.

47

20/3/97

10

محاسبه امتیازاختراعات (نامه 660059/25 مورخ 21/8/97 معاونت محترم تحقیقات): 1. ثبت اختراع در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(شامل اظهار نامه، بررسی شکلی و محتوایی، بررسی سوابق اختراع و ارائه گزارش توجیهی وجوه افتراق، استعلام از مراجع ذی صلاح و آگهی ثبت اختراع و اخذ کد اختراع) در صورتیکه داوری اختراع در معاونت های پژوهشی و مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی انجام شود تا 3 امتیاز و در صورتی که در پارکهای علم و فناوری صورت گرفته باشد تا2 امتیاز محاسبه خواهد شد.2. درصورتیکه ثبت اختراع همراه باتولید نمونه اولیه محصول باشد با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه تا 4 امتیاز و با تایید معاونت های پژوهشی وزارتین 5 امتیاز تعلق می گیرد.3. به ثبت پتنت بین المللی تا 5 امتیاز تعلق می گیرد.4. در صورتی که ثبت اختراع و تولید نمونه محصول در چهارچوب پژوهش های کاربردی، پایان نامه ها و رساله های دکتری و در قالب شرکت دانش بنیان و یا شرکت های دانشگاهی صورت گرفته باشد تا 10 امتیاز و در صورتیکه ثبت اختراع و تولید نمونه موجب تجاری سازی نمونه باشد تا 15 امتیاز تعلق می گیرد.تبصره : امتیاز فوق به نسبت مشارکت صاحبان مالکیت معنوی اختراع تقسیم خواهد شد. 5. تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی داخلی یا خارج از کشور با تایید مراجع ذیصلاح وزارتین 0.5 تا2 امتیاز

52

20/8/97

11

الف) امتیاز دهی بند 5 ماده 4 اجرایی(مدیر مسئولی، سر دبیری و عضویت هیات تحریریه):1. نامه جهت سردبیر مجله تا 3 امتیاز توسط معاونت پژوهشی تنظیم گردد.2. نامه جهت مدیر مسئول تا 2.5 امتیاز توسط معاونت پژوهشی و با نظر سر دبیر تنظیم گردد.3. نامه جهت هیات تحریریه تا 2 امتیاز توسط سردبیر تنظیم گردد.

ب) امتیاز دهی بند 16 ماده پژوهشی( داوری مقاله و طرح) : 1.داوری مقالات 0.5 امتیاز 2. داوری طرح و پایان نامه 1 امتیاز

ج) امتیاز دهی بند 10 ماده 4 اجرایی(شرکت در شوراها و کمیته ها):1. به ازای هر ابلاغ 0.1 امتیاز منظور گردد.

2. در صورت تایید ساعت و تعداد جلسات توسط رئیس دانشکده و روئسای مرکز تحقیقات به ازای هر 100 ساعت 1 امتیاز در نظر گرفته شود.

54

18/12/97

12

در محاسبه امتیاز همایش ها امتیاز، فقط به ارائه دهنده مقاله مشروط به ارائه گواهی تعلق گیرد.

55

26/12/97

13

- مقاله Case report نمایه شده در Scopus, PubMed, ISI بدون محدودیت قابل پذیرش است. مقاله Case report در سایر نمایه ها تا سقف پانزده امتیاز قابل محاسبه می باشد.

- بند 13 قسمت(ه) شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء بدین شرح تبیین گردید:

کسب حداقل هفت و نیم امتیاز از حداقل پنج مقاله به زبان خارجی برای مرتبه استادی

67

24/09/98

14

الف: از تاریخ ابلاغ مصوبه، وجود حداقل یک مقاله فارسی به صورت Original, Short communication, Systematic review, review, Meta-analysis review به عنوان مقاله شرطی فارسی، قابل پذیرش برای فرایند ارتقای مرتبه در کمیته منتخب دانشکده خواهد بود. ب: برای پرونده های ارتقای در دست بررسی، حداقل دو مقاله به صورت گزارش مورد Editorial،نامه به سردبیر و Commentary نیز قابل قبول می باشد.

71

7/2/99

15

به دلیل پوشش بیشتر پایگاه استنادی Scopus نسبت بهISI ، چارک (Q) مجلات در سال انتشار بر اساس پایگاهSCIMAGOJR.COM و بالاترینQ در دسته بندی موضوعی این پایگاه در سال انتشاردر نظرگرفته شود.

- مجلاتی که تنها در پایگاه Web of Science نمایه می شوند، این شاخص بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه JCR محاسبه خواهد شد. بالاترین عدد Q در طبقه موضوعی مجلات نیز در این پایگاه در نظر گرفته خواهد شد.

- اگر مقاله در هر دو پایگاه استنادی Scopus و Web of Science نمایه شده باشد، پایگاهی که Q بالاتری دارد در نظر گرفته خواهد شد.

16

شروط پذیرش برنامه وبینار در آموزش مداوم برای تخصیص امتیاز ارتقاء

الف1-زمان برنامه: حداقل یک ساعت . الف 2- تعداد مدرسین : حداقل دو نفر

ب: برای هر برنامه در سطح دانشگاه 2.5 امتیاز و در سطح کشوری پنج امتیاز تعلق می گیرد.

ج: دبیر علمی برنامه؛ میزان امتیاز متعلقه به هر مدرس را تعیین و تایید می نماید.

72

28/02/99

17

1- روش محاسبه و تخصیص امتیاز داوری برای ارتقاء مرتبه علمی

الف-داوری طرح پژوهشی / پایان نامه- تا 0.5 امتیاز ( برای طرح و پایان نامه ها فقط یک بار لحاظ می گردد.)

ب- داوری هر مقاله پژوهشی مجلات: تا 0.25 امتیاز

ج- این مصوبه تا دوسال قابل اجرا می باشد. بازه زمانی برای تخصیص امتیاز در مورد پرونده هایی است که از اول تیر 99 لغایت 31 خرداد 1401 در کمیته منتخب ثبت می شوند.

73

18/03/99

2-روش محاسبه و تخصیص امتیاز به مقالات دارای دو نفر نویسنده مسئول یا دو نویسنده اول

الف-مقاله باید با تخصص نویسندگان مرتبط باشد.

ب- مقالات منتشره در مجلات 1Q صد درصد امتیاز برای هر یک از نویسندگان

ج- مقالات منتشره در مجلات 2Q هفتادوپنج درصد امتیاز برای هر یک از نویسندگان

د- مقالات منتشره در مجلات 3Q پنجاه درصد امتیاز برای هر یک از نویسندگان

ه- حداکثر تا دو مقاله در کمیته های منتخب و تخصصی قابل بررسی و تخصیص امتیاز است. مقاله سوم به بعد در هیات ممیزه بررسی خواهد شد.

18

- پایان نامه هایی که با تخصص متقاضی مرتبط نمی باشد بعنوان استاد راهنمای اول؛ برای ارتقاء مرتبه علمی قابل پذیرش نخواهد بود. این همخوانی باید به تایید شورای پژوهشی دانشکده رسیده باشد.

- این مصوبه از اول مرداد 99 برای کلیه پرونده های در دست بررسی اجرایی می باشد.

77

29/04/99

19

به منظور یکپارچه سازی محاسبه امتیاز طراحی و راه اندازی آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی و... (موضوع ماده چهار- جدول 4 - بند 3 از آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی)، لازم است مسئولین مربوطه ابتدا نسبت به تهیه شناسنامه طراحی و راه اندازی آزمایشگاه و کارگاههای تخصصی و... اقدام نموده و امتیازات کلیه طرف های ذینفع در آن منظور گردد. بنابراین از ابتدای مهر ماه 99 امتیازات متعلقه به صورت موردی در کمیته های منتخب قابل پذیرش و محاسبه نمی باشد.

79

02/06/99

20

- به داوری خلاصه مقالات همایش ها و کنگره ها، امتیازی برای ارتقای مرتبه علمی تعلق نمی گیرد.

- مقالات با دو نویسنده اول/ مسئول در صورت احراز باقی معیارها، بصورت نیم شرط قابل پذیرش می باشد.

80

23 / 06 / 99

مصوبه جلسه 52 هیات ممیزه دانشگاه در تاریخ 20/08/97 درباره نحوه محاسبه امتیاز اختراعات لغو و کان لم یکن می گردد. شیوه محاسبه امتیاز صرفا بر مبنای موضوع 7 بند 8 جدول 1-3 از ماده 3 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ابلاغی وزارت متبوع خواهد بود.

اصلاحیه(جلسه 73) نحوه تخصیص امتیاز به مقالاتی که نویسنده مسئول / اول آن دو و یا بیشتر هستند: امتیاز متعلقه برای مقالات منتشره در مجلات Q3 و دیگر مجله های با اعتبار کمتر که تعداد نویسنده مسئول/ اول آن؛ دو نفر هستند: امتیاز نویسنده مسئول/اول + نصف امتیاز نفر دوم

21

منظور از پذیرش مقاله Review فارسی به عنوان شرطی، وجود حداقل سه استناد در رفرنس های مقاله از نویسنده ی متقاضی ارتقاء می باشد.

81

06/07/99

22

کمیته های تخصصی و منتخب؛ فقط دو مقاله را با لحاظ نویسنده مسئول/ اول را محاسبه و امتیازدهی نمایند. نویسنده در مقاله سوم به بعد؛ بعنوان «نفر دوم و غیر مسئول»در نظر گرفته شود.

87

08/09/99

23

مقالات منتج از پایان نامه قابل پذیرش نمی باشد. چنانچه زمان چاپ ( یا نامه پذیرش) مقاله ی مستخرج از پایان نامه متقاضی ارتقاء مرتبه علمی، بعد از پذیرفته شدن به خدمت در کادر هیات علمی بوده و کمتر از 50 درصد مرتبط با پایان نامه وی باشد- با تشخیص و تائید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه- به عنوان «غیر شرطی» قابل پذیرش می باشد.

92

19/11/99

24

چنانچه پرونده های مطروحه برای ارتقاء در هیات ممیزه دارای نواقص در مستندات علمی شناخته شوند، به ذینفع سه ماه فرصت داده می شود موارد نقص را تکمیل نماید تا در کوتاه ترین زمان، بررسی پرونده ادامه یابد. در غیر اینصورت پرونده (بدون نیاز به تکرار استعلامات) می بایست در نوبت کمیته منتخب و تخصصی قرار گرفته و مستندات علمی بار دیگر ارزیابی شوند.

93

03/12/99

25

برای بررسی پرونده ارتقاء در کمیته منتخب و تخصصی؛ حداقل امتیازات قابل قبول در ماده 3 برای مرتبه دانشیاری(37) و برای مرتبه استادی (47) تعیین می گردد. بدیهی است برای تایید ارتقاء آیین نامه ارتقاء، ملاک عمل می باشد.

94

17/12/99

26

برای محاسبه امتیاز مقالات منتشره در ژورنال های ایندکس نشده؛ مطابق تبصره 2 بخش الف بند 11 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء عمل شود.

96

12/02/1400

27

در جهت محاسبه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه آموزش مجازی فناوری موضوع نامه 25/1400341 مورخ 1400/6/14 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه موافقت شد

106
1400/6/14

 28 مشاورین رئیس دانشگاه سالیانه تا 2 امتیاز به شرط تایید رئیس دانشگاه در ماده 4 امتیاز خواهند گرفت .
 112
1400/12/5 
 29 از مقالاتی که دارای 2 نویسنده مسئول یا دو نویسنده اول هستند حدااکثر تا دو مقاله ، طبق مصوبه 73 ،28/2/99محاسبه شده و مقاله سوم به بعد امتیازی محاسبه نخواهد شد ( عادی در نظر گرفته می شود )
 112
1400/12/5 
 
 30  به ازای حداقل هر 50 میلیون تومان جذب گرنت از منابع خارج از وزارت متبوع، یک امتیاز در نظر گرفته شود.
 116
1401/2/4
قوانین،آیین نامه ها، مصوبات و اصلاحیه های مربوط به ارتقاء و هیات ممیزه


تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
2151
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal